تعبیر خواب

تعبیر دبّه روغن

محمدبن سيرين گويد: دبه روغن درخواب، مردي امين بود كه مال كسان رادر خير و شر نفقه كند. اگر بيند دبه روغن داشت يا كسي بدو داد، دليل كه با مردي امين او را صحبت افتد به دوستي و از او خير يابد، به قدر بزرگي و كوچكي دبه. اگر دبه را چركين و كهنه بيند، دليل كه از آن مرد شر و مضرت بدو رسد. اگر بيند دبه او ضايع شد از او جدا شود و ترك صحبت او بگويد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدين دبه به خواب بر نه وجه است. اول: مرد امين، دوم: زن. سوم: خادم. چهارم: قوام دين. پنجم: صلاح دين. ششم: عمر دراز. هفتم: مال و نعمت. هشتم: خير و بركت. نهم: ميراث از جهت زنان.
ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

پخش اخبار زنده