تعبیر خواب

تعبیر زاج

محمدبن سيرين گويد: از جمله زاج ها كه درخواب بيند، زاج سبز بهتر باشد و زاج سفيد و زرد بيماري است و زاج سياه، مصيبت و غم خوردن باشد، زيرا كه سياهي دليل بر هلاك است و رنگ كردن جامه به زاج تاويلش بد است و في الجمله ديدن زاج درخواب هيچ منفعت نباشد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: زاج به خواب بر چهار وجه است. اول: غم و اندوه.

دوم: بيماري. سوم: مصيبت. چهارم: خصومت به سبب زنان.
ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

پخش اخبار زنده