تعبیر خواب

تعبیر زغن

بدانكه زغن درخواب، دليل بر پادشاه متواضع كند. محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه زغن مطيع و فرمانبردار او است. دليل كه از پادشاه مال و نعمت و بزرگي يابد. اگر بيند زغن او مطيع نيست و شكار نميكرد، دليل كه او را غلامي بود كه به درجه مهتري رسد. اگر اين خواب را زني بيند و آبستن بود، دليل است او پسري ايد و پادشاه شود.

اگر بيند كه زغن از دست او بپريد، دليل كه اگر زن آبستن بود، فرزند مرده آورد يا طفلي از وي از دنيا برود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن زغن درخواب بر چهار وجه است. اول: پادشاه متواضع. دوم: بزرگواري. سوم: فرزند. چهارم: مال و نعمت.
ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

پخش اخبار زنده