تعبیر خواب

تعبیر صرافی کردن

محمدبن سيرين گويد: ديدن صرافي نمودن، دليل بر عاملي طامع بود. اگر در خواب بيند صرافي كرد و بيننده مستور بود، دليل است كه علم و حكمت آموزد. اگر بازرگان است، از تجارت مال حاصل كند. ابراهيم كرماني گويد: اگر درخواب بيند كه صرافي نمود بي طمع، دليل است كه امانت بگذارد و امانت مردم نگهدارد. اگر به طمع كرد، تاويل به خلاف اين است.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن صراف به خواب، دليل بر مردي حذافه گوي است و دليل كه او را دين زيان دارد.
ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

آداب و رسوم مربوط به ازدواج و اعیاد مردم چین
    عادات ازدواج در میان چینیان مراسم ازدواج در چین قدیم به شش مرحله تقسیم می‌شد. به عبارت دیگر، داماد......

پخش اخبار زنده