تعبیر خواب

تعبیر صلوات فرستادن

حمدبن سيرين گويد: اگر ديد كه بر رسول صلوات مي فرستاد، دليل است حاجتش روا شود و روزي بر وي فراخ گردد و خاتمه كارش به سعادت است. جابرمغربي گويد: اگر بيند كه صلوات بسيار داد، دليل است كه حج بگذارد و گويند هر كه به خواب صلوات داد، سنت رسول به جاي آورده باشد.
ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

پخش اخبار زنده