تعبیر خواب

تعبیر صندوق

ديدن صندوق در خواب، دليل جاه بود و بعضي گويند زن باشد. اگر بيند كه صندوقي نو داشت، دليل است كه به قدر آن جاه يابد. جابرمغربي گويد: اگر بيند كه صندوقي نو و پاكيزه داشت، دليل كه زني خوبروي و پارسا بخواهد. اگر صندوق را كهنه بيند، تاويل به خلاف اين باشد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن صندوق به خواب بر سه وجه است.

اول: عزو جاه. دوم: بلندي. سوم: زن.
ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

پخش اخبار زنده