تعبیر خواب

تعبیر طوق

اگر در خواب بيند كه طوقي در گردن داشت از زر يا سيم، دليل كه به قدر و قيمت آن ولايت يابد و انصاف نگهدارد. اگر طوق را آهنين ديد، دليل بر فساد دين است. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه طوق درگردن داشت، دليل است كه دعوي به دروغ گويد. جابرمغربي گويد: اگر درخواب طوق زرين بيند، دليل بر ولايت است. اگر مسين يا آهنين باشد، دليل كه با كسي خصومت كند.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن طوق درخواب بر سه وجه است. اول: حج گذاردن. دوم: ولايت يافتن. سوم: خصومت و اهانت كردن و غلام و كنيزك. اگر در خواب بيند كه طوق درگردن داشت، دليل است از پادشاه مال يابد.
ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

پخش اخبار زنده