تعبیر خواب

تعبیر قافله

محمدبن سيرين گويد: اگر به خواب بيند كه با قافله در راه بود، دليل منفعت است اگر مصلح است، دليل زحمت است، اگر مفسد است، دليل خير است. اگر ديد در قافله سوار بود، دليل كه به مراد برسد، اما اگر پياده بود و مفلس تاويلش به خلاف اين است. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند قافله به سوي خانه رفت، دليل كه كار بسته به وي گشاده شود.

اگر به خلاف اين بيند به خلاف است.
ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

پخش اخبار زنده