تعداد بازدید: ۱۴
تاريخ انتشار: چهارشنبه،۲۰ آذر ۱۳۹۸
ساعت انتشار: ۰۱:۴۳
نقشه راه ایجاد یک میلیون شغل جدید
این درحالی است که این پرسش مطرح می‌شود، در شرایطی که کشور به‌دلیل تحریم‌ها با تنگناهای مالی و همچنین رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی روبه‌رواست چگونه خواهد توانست اشتغالزایی یک میلیون نفری را در سال آینده محقق کند. اما با بررسی جزئیات برنامه تولید و اشتغال که به‌عنوان یکی از پیوست‌های لایحه بودجه 99 منتشر شده است، برنامه‌ریزی دقیقی برای تحقق این هدف بزرگ انجام شده است.
دراین برنامه روی بخش‌هایی سرمایه‌گذاری شده است که ظرفیت‌های ایجاد اشتغال مورد انتظار را دارند. بنابراین درمجموع هشت بخش اقتصادی شامل بافت‌های فرسوده شهری، کشاورزی، گردشگری، اقتصاد دانش بنیان، صنعت و معدن، فرهنگ و هنر و حمل‌ونقل ریلی برون شهری و سیاست‌های فعال بازار کار مدنظر قرار گرفته است.
براساس برنامه سال جاری که در سال‌های بعد تکرار خواهد شد، از مجموع 992 هزار شغلی که برای سال آینده هدفگذاری شده است، از محل بازسازی بافت‌های فرسوده 120 هزار شغل، بخش کشاورزی 60 هزار شغل، گردشگری 122 هزار شغل، شرکت‌های دانش بنیان 64 هزار شغل، صنعت و معدن 270 هزار شغل، فرهنگ و هنر 13 هزار شغل، حمل و نقل ریلی برون شهری 5 هزار شغل و سیاست‌های فعال بازارکار 338 هزار شغل جدید ایجاد خواهد شد.
53.5 هزار میلیارد تومان اعتبارهمچنین برای تأمین مالی طرح‌هایی که در هشت بخش گفته شده تأمین‌کننده شغل‌های جدید هستند، در سال جاری 53 هزار و 548 میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته شده است که این مبلغ از سه محل اصلی شامل تسهیلات بانکی، صندوق توسعه ملی و منابع بودجه عمومی تأمین خواهد شد. براساس این برنامه بیش از 27.
7 هزار میلیارد تومان از این مبلغ از طریق تسهیلات بانکی، 18.4 هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی و 7.3 هزار میلیارد تومان نیز از محل منابع عمومی بودجه اختصاص خواهد یافت.براساس برنامه تولید و اشتغال در سال 1399 در مجموع 4/27 هزار میلیارد تومان و در سال 1400 بالغ بر 5/39 هزار میلیارد تومان منابع تجهیز می‌شود.
در سال آینده 5 هزار میلیارد تومان از محل بودجه 7/8 هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی و 7/13 هزار میلیارد تومان از بانک‌ها تأمین مالی می‌شود. بخش گردشگریدرمجموع، حدود 122 هزار فرصت شغلی مستقیم در نتیجه اجرای 5 هزار و 339 پروژه در چارچوب برنامه‌های اشتغال فعالیت‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مناطق شهری ایجاد خواهد شد.
در سال 1399 برای اجرای برنامه‌های این بخش مبلغ 200 میلیارد تومان تسهیلات از محل منابع داخلی بانک‌ها و 200 میلیارد تومان از محل تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است. همچنین پیش‌بینی شده است هر یک از منابع ذکر شده برای سال 1400 با 25 درصد افزایش نسبت به سال 1399 به 250 میلیارد تومان افزایش یابد.
دانش بنیانحدود 64 هزار فرصت شغلی برای دانش آموختگان دانشگاهی ایجاد خواهد شد. میزان کل اعتبار پیش‌بینی شده در سال 1399 برای برنامه حوزه دانش بنیان معادل 400 میلیارد تومان است که 200 میلیارد تومان آن جهت پرداخت تسهیلات از منابع داخلی بانکی و 200 میلیارد تومان آن از تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است.
در مجموع پیش‌بینی می‌شود که در سال 1399 میزان اشتغال مستقیم ایجاد شده توسط این برنامه حدود 10 هزار و 170 نفر است. همچنین در سال 1400 میزان کل اعتبار پیش‌بینی شده به‌منظور اجرایی کردن برنامه مذکور معادل 500 میلیارد تومان است که 250 میلیارد تومان آن جهت پرداخت تسهیلات از منابع داخلی بانکی و 250 میلیارد تومان آن از تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است.
در مجموع پیش‌بینی می‌شود که در سال 1400 میزان اشتغال مستقیم ایجاد شده توسط این برنامه حدود 12 هزار و 713 نفر است. بازآفرینی شهریبر اساس برآورد وزارت راه و شهرسازی، با اجرای برنامه اشتغال بازآفرینی شهری پایدار، حدود 120 هزار فرصت شغلی مستقیم در بخش مسکن و حدود 180 هزار فرصت شغلی به‌صورت غیرمستقیم در فعالیت‌های مرتبط با بخش مسکن ایجاد خواهد شد.
میزان کل اعتبار پیش‌بینی شده در سال 1399 برای برنامه ملی بازآفرینی شهری معادل 2 هزار میلیارد تومان است که هزار میلیارد تومان آن از محل بودجه عمومی کشور جهت اجرایی کردن پروژه‌های اقدامات مشترک و هزار میلیارد تومان آن جهت پرداخت تسهیلات در نظر گرفته شده است. در مجموع پیش‌بینی می‌شود که در سال 1399 میزان اشتغال مستقیم ایجاد شده توسط این برنامه حدود 50 هزار و 928 نفر است.
همچنین در سال 1400 میزان کل اعتبار پیش‌بینی شده به منظور اجرایی کردن برنامه مذکور معادل 3 هزارمیلیارد تومان است که هزار و 500 میلیارد تومان آن از محل بودجه عمومی کشور و هزار و 500 میلیارد تومان آن جهت پرداخت تسهیلات در نظر گرفته شده است. در مجموع پیش‌بینی می‌شود که در سال 1400 میزان اشتغال مستقیم ایجاد شده توسط این برنامه حدود 76 هزار و 393 نفر است.
کشاورزیپیش‌بینی منابع مالی برنامه‌های رونق تولید و اشتغال بخش کشاورزی نشان می‌دهد درسال 1399 برای اجرای برنامه‌های این بخش مبلغ 4 هزار میلیارد تومان تسهیلات از محل منابع داخلی بانک‌ها، 4 هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی و هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی در نظر گرفته شده است.
همچنین پیش‌بینی شده است هر یک از منابع ذکر شده برای سال 1400 با 50 و 25 درصد افزایش نسبت به سال 1399 به ترتیب به 6 هزار، 6 هزار و همچنین هزار و 250 میلیارد تومان افزایش یابد. صنعت و معدنبا نگاهی به برنامه‌های تدوین شده ذیل تبصره 18 قانون بودجه سال 1398 مشخص می‌شود که حدود 45 درصد از مجموع منابع مالی که فعالیت‌های مختلف تحت عنوان تسهیلات بانکی تخصیص داده شده است مربوط به کسب وکارهای صنعتی و معدنی است.
در سال 1399 برای اجرای برنامه‌های این بخش مبلغ 4 هزار میلیارد تومان تسهیلات از محل منابع داخلی بانک‌ها، 4 هزارمیلیارد تومان از محل تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی و هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی در نظر گرفته شده است. همچنین پیش‌بینی شده است هر یک از منابع ذکر شده برای سال 1400 با 25 درصد افزایش نسبت به سال 1399 به ترتیب به 6 هزار، 6 هزار و هزار و 250 میلیارد تومان افزایش یابد.
فرهنگ و هنردرنتیجه اجرای طرح‌های بخش فرهنگ و هنر، مجموعاً 19 هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد که برای تحقق آنها به بیش از 2 هزار میلیارد تومان نیاز است. کسب وکارهای فرهنگی و هنری از نظر اندازه عمدتاً در دسته کسب وکارهای کوچک و متوسط قرار می‌گیرند. اشتغال از محل تبصره 18 برای سه رسته فعالیت رسانه و تولید محتوای دیجیتالی، فرهنگی و هنری به ترتیب برابر با 4782، 4128 و 3748 نفر و در مجموع 12 هزار و 658 نفر شغل پیش‌بینی شده است.
با توجه به تأخیر در اجرای برنامه سال‌جاری در سال‌های 1399 و 1400 برای تداوم برنامه‌های این حوزه منابع جدید پیش‌بینی نشده است. البته از منابع پیش‌بینی شده برای برنامه‌های جدید امکان تجهیز منابع برای برنامه‌های جدید این حوزه وجود خواهد داشت. حمل‌ونقل ریلی برون شهریبر اساس بررسی‌های انجام شده انتظار می‌رود میزان اشتغال مستقیم این برنامه معادل 4841 نفر باشد که حدود 3 هزار نفر آن در بخش تولید ادوات ریلی مسافری است.
از سوی دیگر میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای اجرای این برنامـه مبلغ 1.9 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. پیش‌بینی منابع مالی برنامه‌های حوزه حمل‌و‌نقل ریلی نشان می‌دهد در سال 1399 برای اجرای برنامه‌های این بخش مبلغ 228 میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع داخلی بانک‌ها و 100 میلیارد تومان از محل بودجه عمومی در نظر گرفته شده است.
همچنین پیش‌بینی شده است هر یک از منابع ذکر شده برای سال 1400 با 50 درصد افزایش نسبت به سال 1399 به ترتیب به 342 و 150 میلیارد تومان افزایش یابد. سیاست‌های فعال بازار کارطرح کارورزی دانشگاهیان، طرح مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی، طرح مشوق‌های بیمه سهم کارفرمایی، طرح پرداخت یارانه دستمزد، طرح توسعه تأمین مالی خرد طرح مشاغل خانگی و حمایت از واحدهای اقتصادی مشکل دار موجود برای حفظ و صیانت از اشتغال موجود مهم‌ترین محورهای این بخش است.
درنتیجه اجرای طرح‌های فوق، مجموعاً 338 هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد که برای تحقق آنها به کمک‌های بلاعوض دولتی به میزان 752 میلیارد تومان نیاز است. همچنین برای توسعه اشتغال در مشاغل خانگی به 875 میلیارد تومان تسهیلات بانکی نیاز است که متوسط تسهیلات مورد نیاز برای هر شغل حدود 24 میلیون تومان برآورد می‌شود.
پیش‌بینی منابع برای برنامه‌های جدید در سال 1399 و 1400 علاوه بر تداوم برنامه‌های تشریح شده در بندهای قبلی، سایر منابع تجهیز شده صرف برنامه‌های تولید و اشتغال جدید خواهد شد که بر اساس سازوکار اجرایی آیین‌نامه‌ بند الف تبصره 18 قانون بودجه به تصویب رسیده و اجرایی خواهد شد.
نقد بودجه از منظر 2 اقتصاددانمالیات خوشبینانه ابراهیم رزاقیاستاد دانشگاه انتشار اوراق مشارکت[مالی] تورم زاست، سالم‌ترین درآمد برای دولت کسب درآمد از ثروت و تولیدات کشور است. کسب مالیات شدید موجب کاهش فعالیت‌های دلالی و احتکاری می‌شود، اما صرفاً گنجاندن این بند در بودجه نشانه وصول مالیات نیست.
درخوشبینانه‌ترین حالت سهم مالیات در بودجه کشور 24 تا 30 درصد است. در صورت تحقق هر یک مندرج در بودجه، اجرای موفق بودجه امر مهم تری است که مستلزم تفکر مدیران جهادی و سیاستگذاری مشخص اقتصادی است. بودجه باید شفاف باشد، اما همه ساله از ترفند واژگان مبهم و نا آشنا استفاده می‌کنند تا برای عموم مردم قابل فهم نباشد.
اجرا مهمتر از بودجه جمشید پژویاناستاد دانشگاه معمولاً در تمام ادوار دولت‌ها در زمان ارائه بودجه به مجلس درآمدها را زیاد و هزینه‌ها را کم برآورد می‌کنند تا بودجه را متعادل‌سازی کنند. در زمان اجرا هم با مشکلاتی مواجه می‌شوند و با به کار بردن راهکارهایی مانند قرض از بانک مرکزی، فروش اوراق قرضه و برداشت از صندوق ذخیره ارزی سعی در جبران این اشتباه دارند.
تأمین منابع دولت از طریق اوراق بانک‌ها این نهاد را در ارائه تسهیلات دچار مشکل می‌کند. این اقدام بدهی را برای دولت ایجاد می‌کند که ارثیه‌ای برای دولت‌های بعدی هم خواهد بود. فاصله گرفتن از بودجه نفتی یک‌شبه و با خواست یک دولت شبیه معجزه‌ای است که اتفاق نمی‌افتد.
دهه‌هاست بودجه ما مبتنی بر نفت بسته می‌شود و فاصله گرفتن از این رویکرد مستلزم ایجاد تراز میان هزینه‌ها و درآمدهاست. این مهم برای دولتی که هزینه‌هایش مرتب افزایش می‌یابد و با کاهش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه مواجه است شبیه همان معجزه‌ای است که اشاره شد. انتخاب سیاست انبساطی با هدف رونق شوخی است.
برخورداری از سیاستگذاری و برنامه اقتصادی می‌تواند به اجرای بهینه بودجه منتج شود که در شرایط کنونی دولت تعریف مشخصی از سیاستگذاری اقتصادی ندارد. بنابراین آنچه باید محل توجه باشد بودجه نیست بلکه شیوه بهینه اجرای آن است. کلمات کلیدی شغل جدید فرصت شغلی سال آینده
ادامه

کد خبر: 1088585  |  ادامه: شبکه ایران
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید
اخبار مرتبط:
به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری فارس، سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به گزارش خبرگزاری فارس مبنی بر «کاهش بودجه دفاعی برای دومین سال متوالی» جوابیه‌ای صادر کرد. متن این جوابیه به شرح زیر است:  گزاره ابتدایی خبر مبنی بر کاهش بودجه دفاعی برای دومین سال متوالی با وجود دسترسی عموم مردم...
به گزارش صبحانه،محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره برنامه های اشتغالی دولت در سال آینده گفت:سال آینده رشد اقتصادی کشورمان مثبت می‌شود. برنامه ریزی‌هایی انجام شده است تا بتوانیم در سال آینده حدود یک میلیون فرصت شغلی برای جوانان ایجاد کنیم.نوبخت افزود: در سال آینده 70 هزار میلیارد تومان...
- اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره برنامه های اشتغالی دولت در سال آینده گفت:سال آینده رشد اقتصادی کشورمان مثبت می‌شود. برنامه ریزی‌هایی انجام شده است تا بتوانیم در سال آینده حدود یک میلیون فرصت شغلی برای جوانان ایجاد کنیم.نوبخت...
▫ افزایش 24 درصدی سقف بودجه 99  جام نیوز - اقتصادي
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، دولت لایحه بودجه سال 99 کشور را فردا یکشنبه به مجلس تقدیم می‌کند. این دومین بودجه مقاومتی در برابر تحریم‌ها و جنگ اقتصادی قلمداد می‌شود که قرار است با اصلاحات ساختاری همراه باشد. علی ربیعی سخنگوی دولت سقف منابع عمومی بودجه را 480 هزار میلیارد تومان اعلام...
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دولت لایحه بودجه سال 99 کشور را فردا یکشنبه به مجلس تقدیم می‌کند. این دومین بودجه مقاومتی در برابر تحریم‌ها و جنگ اقتصادی قلمداد می‌شود که قرار است با اصلاحات ساختاری همراه باشد.  علی ربیعی سخنگوی دولت سقف منابع عمومی بودجه را 480 هزار...
- اخبار اقتصادی - حجت ورمزیاری، عضو هیأت علمی گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره عدم تحقق اهداف قانون اشتغال پایدار روستایی از محل صندوق توسعه ملی گفت: پولی که از صندوق توسعه ملی به صورت ارزان قیمت به اسم ایجاد اشتغال روستایی برداشته شد،آمارها...
- اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسن روحانی رئیس جمهور اخیرا در در ‌جلسه شورای اداری و توسعه استان یزد موضع گیری متفاوتی در باره بحث وظیفه اشتغالزایی دولت گرفت و گفت: دولت نباید شغل ایجاد کند بلکه زیرساخت‌ها را آماده می‌کند و بانک‌ها نیز تسهیلات را ارائه می‌دهند پس اگر کسی...
آفتاب‌‌نیوز : اسحاق جهانگیری در هفتاد و نهمین جلسه شورای عالی اشتغال با تاکید بر اینکه اشتغالزایی در مقطع فعلی یکی از اولویت های اصلی دولت است، گفت: ایجاد فرصت های شغلی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و در مسیر تلاش برای دستیابی به رشد اقتصادی نیز باید تمرکز خود را بر رشد اقتصادی اشتغالزا...
به گزارش ستاره‌ها و به نقل از تسنیم، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در هفتاد و نهمین جلسه شورای عالی اشتغال که ظهر امروز (سه شنبه) به ریاست وی برگزار شد، با تاکید بر اینکه اشتغالزایی در مقطع فعلی یکی از اولویت‌های اصلی دولت است، گفت: ایجاد فرصت‌های شغلی از اهمیت بسیار بالایی...
هفتاد و نهمین جلسه شورای عالی اشتغال روز سه‌شنبه به ریاست اسحاق جهانگیری برگزار شد. معاون اول رئیس جمهوری در این نشست با تاکید بر اینکه اشتغالزایی در مقطع فعلی یکی از اولویت‌های اصلی دولت است، گفت: ایجاد فرصت های شغلی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و در مسیر تلاش برای دستیابی به رشد اقتصادی...

آخرین خبرهای اقتصادي

عمران خان: به ترامپ گفتم جنگ با ایران فاجعه‌ خواهد بود اکو فارس  ۷ دقیقه پیش

به گزارش فارس، «عمران خان»، نخست‌وزیر پاکستان روز چهارشنبه از تلاش‌های کشورش برای کاستن از تنش‌ها میان ایران، عربستان سعودی و آمریکا خبر داد. عمران خان طی نطق خود در نشست «مجمع جهانی اقتصاد» در شهر داووس سوئیس خاطرنشان کرد در صورتی که جنگی آغاز شود پایان آن در دست...

۱۱ نفر در ماهشهر دستگیر شدند اکو فارس  ۷ دقیقه پیش

سرهنگ رضا پاپی با اشاره به انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر تیراندازی سارقان به یکدستگاه خودروی ال ۹۰ باری و سرقت این خودرو در شهرستان ماهشهر با بیان اینکه این فیلم به دور از واقعیت است افزود: واقعیت ماجرا این بود که فردی بدون توجه به صحت خبر از ۲ خودرو در میدان لنج ماهشهر که درپی درگیری بین ۲ طایفه...

زلزله 5.2 ریشتری حوالی «سرگز» را لرزاند اکو فارس  ۷ دقیقه پیش

به گزارش فارس، بر اساس اطلاعات منتشر شده در وب سایت مرکز لرزه‌نگاری کشوری، ساعت 22 و 53 دقیقه امشب (چهارشنبه 2 بهمن) زلزله‌ای به قدرت 5.2 ریشتر منطقه سرگز و حوالی آن در استان هرمزگان را لرزاند.تا این لحظه، از تلفات و خسارات احتمالی این زلزله اطلاعی در دست نیست. اخبار تکمیلی متعاقبا منتشر خواهد...

برف و کولاک مدارس استان قزوین را تعطیل کرد اکو فارس  ۷ دقیقه پیش

به گزارش فارس، روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: به دلیل به دلیل بارش شدید برف ، کولاک و برودت هوا در سراسر استان، تمامی مدارس استان قزوین در نوبت صبح و بعد از ظهر فردا پنجشنبه تعطیل هستند.در این اطلاعیه آمده است: با هماهنگی های به عمل آمده با ستاد مدیریت بحران...

واکنش سناتور آمریکایی به سخنان ترامپ درباره تلفات «عین‌الاسد» اکو فارس  ۸ دقیقه پیش

به گزارش فارس، یک سناتور آمریکایی به سخنان «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا که مدعی شد جراحت سربازان آسیب‌دیده در حمله موشکی ایران به پایگاه «عین‌الاسد» جدی نبوده، واکنش نشان داد. ترامپ امروز چهارشنبه در پاسخ به سوال یک خبرنگار درباره وضعیت کسانی که در حمله موشکی...

ناگفته‌هایی از ترور«حاج قاسم» به روایت سردار حاجی‌زاده اکو فارس  ۸ دقیقه پیش

به گزارش فارس، سردار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در گفتگویی در خصوص جزئیات عملیات ترور شهید سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی از سوی نیروهای تروریستی آمریکا، اظهار داشت: برای ترور شهید سلیمانی آمریکایی‌ها از مجموعه‌ای از امکانات استفاده کردند چراکه برخی از متغیرها مانند تعداد...

افشای تبانی وکیل ترامپ برای تأمین مالی رهبر مخالفان ونزوئلا اکو فارس  ۸ دقیقه پیش

به گزارش فارس، «رودی جولیانی» وکیل شخصی رئیس‌جمهور آمریکا به یک سرمایه‌دار ونزوئلایی متهم به رشوه‌خواری و پولشویی در آمریکا وعده داده است که در قبال حمایت از «خوان گوایدو» رهبر مخالفان ونزوئلا، تحقیقات وزرات دادگستری آمریکا علیه او را لغو کند.«رویترز»...

توییت مالک آمازون درباره خاشقچی اکو فارس  ۸ دقیقه پیش

به گزارش فارس، «جف بزوس» مالک شرکت آمریکایی «آمازون» و یکی از ثروتمندترین افراد جهان شامگاه چهارشنبه تصویری را با هشتگ «خاشقچی» در حساب توییتری خود منتشر کرد.در این تصویر علاوه بر بزوس، «خدیجه چنگیز»، نامزد جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار سعودی کشته شده...

مقامات پنتاگون مدعی استقرار احتمالی «سامانه پاتریوت» در عراق شدند اکو فارس  ۹ دقیقه پیش

به گزارش فارس، چند مقام نظامی آمریکایی چهارشنبه شب به وقت تهران مدعی شدند که پنتاگون احتمالا برای محافظت از نیروهای خود در عراق، یک سامانه دفاع موشکی در این کشور مستقر می‌کند.چند مقام وزارت دفاع آمریکا چهارشنبه در گفت‌و‌گو با شبکه خبری «فاکس نیوز» گفتند که این اقدام محتمل...

تفسیر رفت و برگشت قیمت دلار آفتاب نیوز  ۴۶ دقیقه پیش

آفتاب‌‌نیوز : با این حال، در ادامه طلای جهانی کاهشی شد و با افت ۵/ ۰ درصدی به قیمت هزار و ۵۵۵ دلاری نزول کرد. در چنین شرایطی، آنچه مسلم است و بازیگران بازار نیز بر آن تاکید دارند، افزایش دیروز سکه بیشتر تحت تاثیر رشد قیمت دلار در بازار داخلی بود. حدود ساعت ۴ بعدازظهر دیروز عنوان می‌شد...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده