نامها

فهرست نامهایی که با ا شروع میشوند
با کلیک بر روی هر حرف الفبا به نامهایی که با آن حرف شروع میشوند دسترسی پیدا کنید.
اَباذر
ابوذر غفاري از صحابه پيامبر
abasar
اَباصلت
چيز آشكار و هموار و نرم، نام يكي از خادمان امام رضا
abasalt
اَباقا
برادر مهتريا كهتر پدر، فرزند هلاكوخان مغول
abaqa
اِبتهاج
شادي و شادماني و سرور
ebtehag
اَبرام
ابراهيم، پدرعالي، پدر جماعات بسيار، پافشاري، اصرار
abram
اِبراهيم
پدر جماعت بسيار، صورتي از ابراهام عبري، نام سوره چهاردهم قرآن، نام ابراهيم پيامبر بت شكن
ebrahim
اَبرهام
طبيعت، فرشته اي كه تدبير كننده عالم است، ابراهيم
abarham
اَبسال
بهار، فصل بهار، در داستان عاشقانه سلامان و ابسال، دايه سلامان پادشاه بود كه عاشق او شد
absal
اَبش
آنكه اطراف و پيشگاه خانه كسي را با طعام و شراب بيارايد
abes
اَبشالوم
پدر سلامت، فرزند داود پيامبركه عليه او قيام كرد
absal
اِبن يامين
بنيامين، از پسران يعقوب كه با يوسف از يك مادر بود
ebneyamin
اَبناس
نام خواهر يعقوب پيامبر و عمه حضرت يوسف
abnas
اَبوالعباس
پدر بسيار ترشرو و عبوس
a-abas
اَبوالفضل
پدر فضل، دارنده فضل، كنيه عباس بن علي
a-fazl
اَبوالقاسم
پدر قسمت كننده، كنيه حضرت پيامبر
a-qasem
اَبوالمحسن
پدر نيكوكار
a-mohsen
اَبوبكر
پدر شترجوان، نام اولين خليفه مسلمين
abubakr
اَبوريحان
پدرريحان، ابوريحان بيروني دانشمند معروف همزمان با سلطان محمود غزنوي
a-reyhan
اَبوسعيد
پدر نيكبخت، ابوسعيد ابي الخير شاعر عارف قرن پنجم هجري
abusai
اَبوطالب
پدر طالب، عموي پيامبر و پدر امام علي
abutaleb
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها