نامها

فهرست نامهایی که با ب شروع میشوند
با کلیک بر روی هر حرف الفبا به نامهایی که با آن حرف شروع میشوند دسترسی پیدا کنید.
بابر
ببر، ظهيرالدين بابر موسس كورگانيان هند
baber
بابك
پرورنده، پدر، امين، استوار
babak
باده
شراب، مي
bade
باران
قطره هاي آب حاصل از سردشدن بخار موجود در هوا، از اعلام مردان
baran
باربد
پرده دار، رئيس تشريفات
barbad
بارز
بلند، برز، نام كوهستاني در كرمان، نمايان
barez
بازيار
برزگر، كشاورز، بازدار به معني ميرشكار
bazyar
باسم
خندان، خوشرو
basem
باشار
چاره، علاج، درمان
basar
باغداگل
گلي در باغ، باغ گل، كنايه از دختر زيبا
baqdagol
باقر
شكافنده، گشاينده، مرد بسيار دانا
baqer
باكاليجار
جنگجو، دلاور
bakalijar
بامداد
پگاه، صبحگاه، سحرگاه
bamdad
بامشاد
نام نوازنده معروف در عصر خسروپرويز
bamsad
بانو
خام، خاتون، بي بي
banu
بانوگشسب
نام خواهر رستم و همسر گيو
banu-gosasb
باهر
ظاهر، آشكار، پيدا، مشهود
baher
باهره
مونث باهر، ظاهر، آشكار
bahere
بايسنقر
شاهين بزرگ، نوعي باز شكاري
baysonqor
بايقرا
بيگ سياه، سرور
bayqra
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها