نامها

فهرست نامهایی که با د شروع میشوند
با کلیک بر روی هر حرف الفبا به نامهایی که با آن حرف شروع میشوند دسترسی پیدا کنید.
داتيس
نام سرداري از سرداران داريوش كبير
datis
دادآفريد
آفريده شده از داد، گوشه اي در دستگاه ماهور
dadafarid
دادآفرين
آفريننده داد، خالق عدل، از نامهاي خدا
dadafarin
دادار
عادل، بخشايشگر، از نامهاي خداوند
dadar
دادالله
عطيه و بخشش خداوند
dadollah
دادايزد
عدل خداوند، خداداد
dad-izad
دادبخش
دادگستر، عادل، بخشنده داد
dad-baxs
دادبرزين
زاده آتش الهي، از بزرگان معاصر بهرام گور
dad-borzin
دادبك
رئيس قضات، متصدي عدليه
dad-bak
دادبه
دارنده بهترين داد
dad-beh
دادفر
دارنده فر و شكوه عدل و داد
dad-far
دادگر
دادگستر، عادل، حاكم
dad-gar
دادمهر
بخشنده محبت، مهرداد، نام ديگر قارن از ملوك طبرستان
dad-mehr
دادور
دادگستر، قاضي
dad-var
دادوند
معتدل، منسوب به داد
dad-vand
دادويه
منسوب به عدل و داد، از نياكان طاهر ذواليمين
dadoye
داديار
ياري كننده عدل، معاون دادستان
dadyar
دارا
دارنده، ثروتمند، داريوش، از نامهاي خداوند
dara
داراب
دارا، درايوش، از شهرهاي استان فارس، نام فرزند بهمن
darab
داراپناه
در پناه دارا، از نديمان بهرام چوبين
darapanah
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها