نامها

فهرست نامهایی که با ز شروع میشوند
با کلیک بر روی هر حرف الفبا به نامهایی که با آن حرف شروع میشوند دسترسی پیدا کنید.
زائر
زيارت كننده، ديدار كننده
zaer
زاب
زاو، ياري كننده، از رودهاي غرب ايران
zab
زادان
منسوب به زاد و آزاد
zadan
زادانفر
زاييده از نور و روشني
zadanfar
زادبه
بهزاد
zadbeh
زادچهر
داراي نژاد اصيل و آزاد
zadcehr
زادفر
فرزاد، زاده فر و شكوه، شكوهمند
zadfar
زادمهر
زاده نور و روشنايي و محبت
zadmehr
زادهرمز
زاييده اهورامزدا
zadhormoz
زال
پيرفرتوت سپيدموي، شخصي كه موهاي سروريش سفيد باشد، نام پدر رستم
zal
زامياد
فرشته موكل بر زمين، زمين داده
zamyad
زاهر
روشن، صاف، درخشان
zaher
زاوش
ستاره مشتري، در اصل از كلمه يوناني زئوس خداي خدايان گرفته شده
zavos
زبيده
گل هميشه بهار، نام گياهي است
zobeyde
زبير
مرد نيرومند و سرسخت، نام يكي از صحابه پيامبر
zobayr
زراختر
ستاره طلايي، كوكب نوراني
zaraxtar
زراوند
گياهي با گلهاي ارغواني و صورتي
zaravand
زربان
كهنسال، پير، نام حضرت ابراهيم
zarban
زرتشت
دارنده شتر زرد و پير، نام پيامبر ايران
zartost
زرديس
زرگونه، مانند طلا
zardis
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها