نامها

فهرست نامهایی که با ف شروع میشوند
با کلیک بر روی هر حرف الفبا به نامهایی که با آن حرف شروع میشوند دسترسی پیدا کنید.
فائز
رستگار، پيروز، غالب
faez
فائزه
زن رستگار، پيروز
faeze
فائض
فيض رساننده، وافر، سرشار
faez
فائضه
مونث فائض
faeze
فائقه
مونث فائق
faeqe
فاتح
گشاينده، پيروز، غالب
fateh
فاتك
معرب پاتك، نام پدر ماني پيامبر ايراني
fatak
فاخته
مرغي است خاكستري زنگ داراي طوق سياه و خوش آواز، قمري
faxte
فاخر
فخر كننده، نيكو، عالي، گرانبها
faxer
فاخره
مونث فاخر
faxere
فارعه
نامي براي زنان عرب، آبراهه بلند، رودخانه
faree
فاروق
جداكننده حق از باطل، عادل، لقب عمر خليفه دوم
faruq
فاضل
فزوني يابنده، دانشمند، هنرمند، فزوني
fazel
فاضله
مونث فاضل
fazele
فاطمه
از شير گرفته شده، زني كه بچه دو ساله رااز شير گرفته، نام دختر گرامي حضرت محمد
fateme
فاطمه سلطان
فاطمه خانم
fatemesoltan
فاكهه
ميوه، بار، هر نوع ميوه
fakehe
فالحه
زن رستگار ونيكبخت
falehe
فانيد
معرب پانيذ، شكر، نوعي حلوا
fanid
فتاح
گشاينده، حاكم، داور، از اسماء الهي
fattah
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها