نامها

فهرست نامهایی که با ه شروع میشوند
با کلیک بر روی هر حرف الفبا به نامهایی که با آن حرف شروع میشوند دسترسی پیدا کنید.
همراه
موافق، هماهنگ، دوست
hamrah
هنده
نام يكي از زنان پيامبر
hende
هنگامه
جمعيت، داد و فرياد و هياهو، وقت و زمان، كنايه از زني كه در زيبايي غوغا كرده است
hengame
هنيئه
گوارا، گوارنده، چيزي ك بسادگي و به زحمت بدست مي آيد
hani,e
هوبانو
بانوي خوب
hobanu
هوتس
هوتسا، آتوسا، نام همسر گشتاسب
huts
هوتن
نيرومند، خوش اندام
hutan
هود
توبه كننده، بازگشت كننده بسوي حق، نام پيامبر قوم عاد
hud
هور
خورشيد، آفتاب، به عبري:كوه
hur
هورام
خنده رو، خوشخرام، خورشيدي
huram
هوربانو
بانوي خورشيد، زني به زيبايي خورشيد
hurbanu
هورتاش
مانند خورشيد زيبا
hurtas
هورچهر
نيك روشن، خورشيد رو، نام فرزند زردشت
hurcehr
هورخش
آفتاب درخشان، پيك روشن
huraxs
هورداد
بخشش آفتاب
hurdad
هوردخت
دختري به زيبايي خورشيد
hurdoxt
هورزاد
زاده خورشيد
hurzad
هورفر
داراي فر و شكوه خورشيد
hurfar
هورمند
مانند خورشيد
hurmand
هوروش
مانند خورشيد تابان و زيبا
hurvas
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها