نامها

فهرست نامهایی که با ه شروع میشوند
با کلیک بر روی هر حرف الفبا به نامهایی که با آن حرف شروع میشوند دسترسی پیدا کنید.
هوشبام
بامداد، فلق
husbam
هوشمند
خردمند، باهوش
husmand
هوشنگ
خانه خوب، آنكه خانه خوب مي سازد، نام يكي از پادشاهان پيشدادي
husang
هوفريا
معشوقه و محبوبه زيبا و خوب
hufariya
هوم
نام فرشته اي در دين زردشت
hum
هومان
نيك انديش، پاك نژاد
human
هومن
نيك انديش، مخفف هومان
human
هونام
خوشنام، نيكنام
hunam
هويدا
ظاهر، روشن
hoveyda
هيتاسب
دارنده اسب بسته شده
hitasb
هيثم
جوجه عقاب
heysam
هيدخت
بيدخت، ستاره زهره، ناهيد
hidoxt
هيراد
شير، بشارت دهنده، سالم، تازه
hirad
هيربد
آموزنده، استاد، شاگرد، موبد موبدان
hirbod
هيرمند
استاد، شاگرد، نام رودي كه به درياچه هامون مي ريزد
hirmand
هيلا
باشه، پرنده اي كوچكتر از باز
hayla
هيوا
اميد، آرزو
hiva
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها