نینجا میوه ای نسخه زنده

نینجا بر روی صفحه نمایش وجود دارد و شما می توانید آن را برش میوه ظاهر می شود بر روی صفحه نمایش کنترل است. شما هم می توانید میوه و یا قطع ساقه میوه. کوچکتر برش میوه، نمره بالاتر. اگر میوه در فاصله دور، شما می توانید ناپدید می شوند و نینجا به سمت شما می خوا

Alternative content

Get Adobe Flash player