تراکتور سوپر قدرت بازیTractor Super Power

عنوان: سوپر قدرت تراکتور توضیحات: این بازی با کلید های arrow به رانندگی کامیون شما و استفاده از نوار فضا برای ترمز.

Alternative content

Get Adobe Flash player