اس ام اس

اس ام اس به زبان کردی صفحه ۱
ضؤن نةطرییم من بة کوپ، شصواوة لصم أؤذ و شةوم بؤ تةوافی أؤذی رووت شصواوة و سةرطةردانة شةو معنی : چگونه نگریم منی که روز و شبم را بازنمی‌شناسم بهر طواف خورشید روی توست که شب سرگردان است
بـص تؤ هـةناوم باخی بـص‌ئاوة طوپـی ئـاواتم سیس و ذاکـاوة ضاوم لـة أصذنةی بةزةیی تؤیة بةسیةتی خةزان وادةی ضرؤیة معنی : بی یادت دلم باغ تشنه‌ای خواهد‌شد بی یادت گل امیدم خواهد پژمرد چشم امیدم به باران رحمت توست پس پاییز مرا بهار پرشکوفه‌ گردان
یاران تةطبیرص ، زامـم کـاری‌یة دةردی ئةمجـارةم ئةوینداری‌یة کؤترة باریکة نصضیری بـاز بص هةرطیزناتوانص بفأص،دةرباز بص معنی: یاران چاره‌ای! زخم من کاریست چراکه درد م این‌بار،درد عشق است کبوتری‌که به چنگ شاهین افتاده‌است نه مجال پروازش هست نه راه گریزی
باخی بةهةشتم ، روخساری تؤیة ضاوم تامــةزرؤی دیداری تؤیة یـادی ثیرؤزت هـةر لـة دپـمایة تا أؤذی دوایـی کـؤتایی نایة معنی : باغ بهشت من ، رخسار توست دیدگانم مشتاق دیدار توست یاد تو مونس دل من است وتا روز بازپسین همراه اوست
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها