رامیز پزشک ایران زمین
اطلاعات
تاریخ تولد:
پنج‌شنبه،۲۵ فروردین ۱۳۴۵
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
پنج‌شنبه،۲۵ فروردین ۱۳۴۵
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر