مرتضی جدیری
اطلاعات
تاریخ تولد:
چهارشنبه،۳۰ شهریور ۱۳۴۵
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
چهارشنبه،۳۰ شهریور ۱۳۴۵
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر