آسیه ترک
اطلاعات
تاریخ تولد:
چهارشنبه،۲ آذر ۱۳۶۲
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
چهارشنبه،۲ آذر ۱۳۶۲
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر