فرهاد امیدواری
اطلاعات
تاریخ تولد:
چهارشنبه،۲۰ دی ۱۳۴۶
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
چهارشنبه،۲۰ دی ۱۳۴۶
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر