علی پازنده
اطلاعات
تاریخ تولد:
شنبه،۱۹ شهریور ۱۳۵۶
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
شنبه،۱۹ شهریور ۱۳۵۶
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر