سمیرا قدیمی
اطلاعات
تاریخ تولد:
سه‌شنبه،۲۷ فروردین ۱۳۶۴
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
سه‌شنبه،۲۷ فروردین ۱۳۶۴
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر