امید عامری وند
اطلاعات
تاریخ تولد:
چهارشنبه،۳۰ اردیبهشت ۱۳۶۰
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
چهارشنبه،۳۰ اردیبهشت ۱۳۶۰
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر