شیما زاده
اطلاعات
تاریخ تولد:
یکشنبه،۱۲ خرداد ۱۳۲۵
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
یکشنبه،۱۲ خرداد ۱۳۲۵
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر