شاپسر بهاری
اطلاعات
تاریخ تولد:
دوشنبه،۲۲ آذر ۱۳۶۱
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
دوشنبه،۲۲ آذر ۱۳۶۱
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر
رنگ چشم
قهوه ای روشن
مذهب
اسلام