فرید فرهادی
اطلاعات
تاریخ تولد:
یکشنبه،۳ بهمن ۱۳۷۲
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
یکشنبه،۳ بهمن ۱۳۷۲
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر