حمید ترکیان
اطلاعات
تاریخ تولد:
چهارشنبه،۳۰ خرداد ۱۳۶۹
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
چهارشنبه،۳۰ خرداد ۱۳۶۹
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر