کریم قاسمی
اطلاعات
تاریخ تولد:
چهارشنبه،۱ مهر ۱۳۶۰
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
چهارشنبه،۱ مهر ۱۳۶۰
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر