کیمیا صنعت
اطلاعات
تاریخ تولد:
یکشنبه،۱ فروردین ۱۳۱۰
عکسها
۴ آلبوم

اطلاعات پایه
تاریخ تولد
یکشنبه،۱ فروردین ۱۳۱۰
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر