علی تکتا
اطلاعات
تاریخ تولد:
شنبه،۲۹ خرداد ۱۳۷۲
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
شنبه،۲۹ خرداد ۱۳۷۲
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر