رومیسا جهانشاهی
اطلاعات
تاریخ تولد:
جمعه،۶ مرداد ۱۳۵۱
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
جمعه،۶ مرداد ۱۳۵۱
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر