امید معدنی پور
اطلاعات
تاریخ تولد:
یکشنبه،۷ بهمن ۱۳۵۸
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
یکشنبه،۷ بهمن ۱۳۵۸
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر