زیبا کردستانی
اطلاعات
تاریخ تولد:
چهارشنبه،۱۷ اردیبهشت ۱۳۶۵
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
چهارشنبه،۱۷ اردیبهشت ۱۳۶۵
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر