خسرو شکیبائی
اطلاعات
تاریخ تولد:
یکشنبه،۱ مهر ۱۳۵۲
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
یکشنبه،۱ مهر ۱۳۵۲
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر