مجید بختیاری
اطلاعات
تاریخ تولد:
یکشنبه،۱ بهمن ۱۳۲۳
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
یکشنبه،۱ بهمن ۱۳۲۳
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر