تقریرات کرمانشاهی
اطلاعات
مکان:
ایران
تاریخ تولد:
یکشنبه،۱ فروردین ۱۳۱۰
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
یکشنبه،۱ فروردین ۱۳۱۰
محل
کرمانشاه
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر