پری رسا
اطلاعات
تاریخ تولد:
جمعه،۲ تیر ۱۳۵۷
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
جمعه،۲ تیر ۱۳۵۷
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر