فرید پرتوی
اطلاعات
تاریخ تولد:
یکشنبه،۲ مهر ۱۳۶۸
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
یکشنبه،۲ مهر ۱۳۶۸
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر