رسا ندیمی
اطلاعات
تاریخ تولد:
یکشنبه،۴ آذر ۱۳۷۵
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
یکشنبه،۴ آذر ۱۳۷۵
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر