مجید شاطری
اطلاعات
تاریخ تولد:
جمعه،۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۴
عکسها
۲ آلبوم

اطلاعات پایه
تاریخ تولد
جمعه،۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۴
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر