شیرکو بیکس
اطلاعات
تاریخ تولد:
دوشنبه،۱ مهر ۱۳۴۷
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
دوشنبه،۱ مهر ۱۳۴۷
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر