کیمیا طالشی
اطلاعات
تاریخ تولد:
شنبه،۱۵ دی ۱۳۷۵
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
شنبه،۱۵ دی ۱۳۷۵
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر