المیرا رشیدی
اطلاعات
تاریخ تولد:
جمعه،۲۲ آذر ۱۳۶۴
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
جمعه،۲۲ آذر ۱۳۶۴
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر