مرتضی فتاحی
اطلاعات
تاریخ تولد:
جمعه،۳۰ اردیبهشت ۱۳۳۹
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
جمعه،۳۰ اردیبهشت ۱۳۳۹
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر