علی مرتضوی
اطلاعات
تاریخ تولد:
چهارشنبه،۵ شهریور ۱۳۵۹
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
چهارشنبه،۵ شهریور ۱۳۵۹
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر