مجید فرخی
اطلاعات
تاریخ تولد:
سه‌شنبه،۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۰
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
سه‌شنبه،۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۰
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر