کریم بختیارفر
اطلاعات
تاریخ تولد:
چهارشنبه،۳ فروردین ۱۳۳۹
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
چهارشنبه،۳ فروردین ۱۳۳۹
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر